Väga för statistik

Att vägning för statistik medför en rad fördelar kan många av Sveriges kommuner vittna om. Datan går direkt in i kommunens verksamhetssystem och målar upp en tydlig bild över antalet kärl, hämtningsadresser, kärlens storlek och hämtningsfrekvens. På så vis kan man underlätta avfallshanteringen och inte minst upptäcka och åtgärda kostsamma felaktigheter. Underlaget kan användas i arbete med avfallsplaner och i det långa loppet ska detta hjälpa oss komma närmare en cirkulär ekonomi där avfall betraktas som råvara.

Väga för statistik

Svenska kommuner ansvarar själva för sitt hushållsavfall och kan påverka mängderna genom ett proaktivt miljöarbete. Genom deras insatser kan avfallet minska och materialåtervinningen öka. Med fordonsmonterade vågar och RFID-system kopplade till kommunens system får man full kontroll och detaljerad statistik över de insamlade avfallsmängderna.

Drygt 170 av Sveriges kommuner, från Kiruna i norr till Trelleborg i söder, har infört automatisk tömningsregistrering av kärl för hushållsavfall med RFID. Det innebär att RFID-taggar med unik identitet monteras på kärlen. Ett RFID-system på renhållningsfordonet registrerar tömningen i realtid liksom hämtställets GPS-position.

Information från varje tömning länkas till respektive abonnent i kundregistret genom ett dataprogram som rapporterar till kommunens system. All information överförs, till exempel hämtningsadress, fraktion, storlek på kärl och tidpunkt för tömning, vilket gör att kommunen får full kontroll på antalet kärl, var de be finner sig och att alla abonnenter betalar rätt för utförda tjänster. Ofta upptäcks och åtgärdas fel i samband med att denna teknik införs: fel hämtningsfrekvens, fel kärlstorlek eller förvånande hög andel kärl som töms trots att de saknar abonnemang.

Fordonsmonterade vågar ger värdefull statistik

Tömningsregistreringen kan kombineras med vägning av det avfall som hämtas. Vågarna integreras i lyftaggregaten på renhållningsfordonet och vikten registreras automatiskt tillsammans med tömningen. RFID-systemet kopplas ihop med vågen bestående av lastceller, kablage och våginstrument. Vikten på avfallet i varje kärl kopplas till kärlets unika RFID-tagg och därmed till varje kund. I fordonsprogramvaran registreras och rapporteras vikt och tillhörande data till kommunens verksamhetssystem. Dagens vågar är dynamiska och påverkar inte tömningscykeln vilket eliminerar tidsförluster i samband med vägningen.

”EUs mål är att 65% av hushållsavfallet ska materialåtervinnas till 2030”

Att väga avfallet i varje behållare och hos varje kund genererar detaljerad statistik som kan underlätta insamlingsarbetet och uppföljningen av avfallshanteringen på många sätt.

Avfall är råvara I en cirkulär ekonomi

Cirkulär ekonomi är inspirerat av naturens kretslopp.
Vår strävan ska vara att avfall inte ska existera utan ses som en råvara genom återanvändning, materialåtervinnas, komposteras eller energiutvinnas.

Genom att vid insamlingen automatiskt väga avfallet, både restavfall och återvinningsmaterial, erhålls ett kontinuerligt och detaljerat statistikunderlag över alla avfallsmängder kopplat till producent. Detta underlag kan användas i arbetet med avfallsplaner, uppföljning av kommunala mål och i arbetet med en cirkulär ekonomi.

Andra fördelar med att väga avfall vid insamling:

  • Uppföljning av hur mycket restavfall respektive matavfall som genereras i olika områden.
  • Identifiering av problemområden med höga avfallsmängder.
  • Fördelning mellan hushåll respektive verksamheter.
  • Kommunikation med invånare, företagskunder, myndigheter och andra intressenter.
  • Utvärdering av huruvida insatser för att minska mängden har haft effekt.
  • Rapportering av statistik till Naturvårdsverket och Avfall Sverige, och i förlängningen nationell statistik till EU
  • Att undvika överlast på fordonen.
  • Jämförelse och kvalitetssäkring av vikter mellan fordons monterade vågar och anläggningsvågar.
  • Ökad transparens mellan avfallsproducent, entreprenör och kommun.

Fordonsmonterade kärlvågar för vägning av behållare på lyftaggregaten ska följa STAFS 2016:7 Föreskrifter och allmänna råd om automatiska vågar samt STAFS 2007:1 om återkommande kontroll av automatiska vågar.

Fordonsmonterade chassivågar för vägning av innehåll från container och nedgrävda behållare på fordonets chassi ska följa STAFS 2016:12 Föreskrifter och allmänna råd om icke-automatiska vågar och STAFS 2007:19 om återkommande kontroll av icke-automatiska vågar.