Miljöstyrande taxa

Viktbaserad avfallstaxa ger kunden möjlighet att påverka sin egen kostnad för avfallshantering; ju mindre avfall man genererar desto mindre behöver man betala. Detta blir ett incitament till att materialåtervinna mer och därmed klättra i avfallshierarkin. Vilket inte bara gynnar miljön utan också bidrar till minskade behandlingsavgifter för kommunen. En studie har visat att de drygt 30 kommuner i Sverige som infört viktbaserad taxa har sett en minskning av osorterat avfall med i snitt 30 %.

Med information från tömningsregistrering och vägning är steget inte långt från volymbaserad avfallstaxa till en miljöstyrande taxa, där registrerad vikt ligger till grund för faktureringen, en viktbaserad avfallstaxa.

Drygt 30 kommuner i Sverige använder viktbaserad avfallstaxa för restavfall, i vissa fall även för matavfall. Det är vanligt att kommuner som inte har generell vikttaxa ändå fakturerar efter vikt när det gäller större behållare som containrar och underjordsbehållare.

Viktbaserad avfallstaxa fungerar som ett ekonomiskt styrmedel och gör att kunden kan påverka sin kostnad för avfallshanteringen. Slutkunden betalar så mycket som denne använder och belastar insamlings- och avfallsbehandlingssystemet. Ju mer avfall man genererar desto mer får man betala, vilket ger ett incitament till att materialåtervinna mer och därmed klättra i avfallshierarkin.

Kommuner som har infört viktbaserad avfallstaxa har gjort det av olika anledningar. Återkommande skäl är att man vill minska mängden restavall och matavfall, öka utsorteringen av förpackningar, tidningar och matavfall, samt få ett mer rättvist debiteringssystem och en god statistikuppföljning. Minskad mängd hushållsavfall till förbränning bidrar till lägre behandlingsavgifter för kommunen som i sin tur ger utrymme för att sänka taxan för hushållen.

Det har gjorts studier, både i Sverige och utomlands, som visar att den insamlade mängden osorterat avfall från hushåll väsentligt minskar med en viktbaserad taxa. Enligt en studie utförd vid Stockholms Universitet är det i Sverige i genomsnitt 30 % mindre osorterat avfall i kommuner med vikttaxa jämfört med övriga kommuner i landet.

Efter införandet ökar avfallsmängden endast i samma takt som den generella ökningen som följer den ekonomiska tillväxten. Detta betyder att minskningen är bestående.

När det finns en ekonomisk belöning för avfallsminimering och det osorterade avfallet minskar visar en studie utförd av IVL Svenska Miljöinstitutet att minskningen sker främst till förmån för utsortering av matavfall och förpackningar. Studien visar också att problem med ökad nedskräpning är marginellt vilket tidigare varit en osäkerhet som talat emot vikttaxa.

Konstruktionen av taxan kan variera. Vissa kommuner har en rörlig viktavgift för matavfall, som ibland är lika stor som för restavfall, medan andra har valt bort viktavgift för matavfall. För restavfall är det vanligt att det nns en fast del som beror på behållarens storlek tillsammans med den rörliga delen som baseras på vikt. Priset per kilo i de 30 kommuner som infört vikttaxa varierar från ca 2 kr till 6 kg per kilo.

För ytterligare information och referenser om tömningsregistrering och vägning av avfall se:

# Fråne Anna, Stare Malin, (2014, rapport B2147) Miljöstyrande taxa? En guide till viktbaserad avfallstaxa inför beslut, vid införande och drift. IVL Svenska Miljöinstitutet